Prif > Cyflymder > Plyometreg ar gyfer cyflymder a ffrwydroldeb - datrysiad i

Plyometreg ar gyfer cyflymder a ffrwydroldeb - datrysiad i

A yw plyometreg yn cynyddu cyflymder?

PlyometregCanfuwyd eu bod yn symudiadau lle rydych chi'n neidio'n ffrwydrol ac yn treulio cyn lleied o amser â phosib ar lawr gwladgwellarhedegcyflymderac effeithlonrwydd.12.09.2017Mae Tryon yn gamp dygnwch, gellid galw'r digwyddiad byrraf yn sbrint gwych, ond mewn gwirionedd ychydig iawn, os rhywbeth, y mae'n ei olygu, felly efallai eich bod chi'n pendroni pam y byddech chi erioed eisiau ychwanegu ymarfer ffrwydrol i'ch rhaglen fel rydyn ni yma yn y baddon tîm yn heddiw mae plyometreg meexplain dip plyometry yn ffrwydrol. Mae gweithgareddau'n ddefnyddiol iawn i ni ar y ffordd ac fe'u diffinnir fel y gweithgaredd sy'n caniatáu i'r cyhyr gyflawni'r cryfder mwyaf yn yr amser byrraf posibl. Mae ymarferion biometreg yn rhoi eich cyhyrau dan lwyth gyda'ch corff. pwysau wrth iddynt gael eu hymestyn ac yna'n disgwyl eu bod yn byrhau mor gyflym ac dro ar ôl tro â phosibl, pan fyddwch chi'n rhoi hyn ar eich cyhyrau â chrebachiad grymus, maen nhw'n cryfhau ac rydyn ni i gyd yn gwybod bod cryfder coesau da yn bwysig wrth feicio a rhedeg. Efallai eich bod wedi clywed y term cyflymder cyswllt wrth redeg ac mae hyn yn fater o amser. Pellter a byddwch yn sylwi pa mor gyflym y bydd eich troed yn gadael y ddaear ar ôl glanio, mae hyn yn gwella ei heffeithlonrwydd wrth iddi storio a lleihau mwy o egni gyda phob cic faint o fanylion Raishin ac yn ei chyfanrwydd sy'n cael effaith gadarnhaol ar ei hymarferion gaitplyometrig, pob un o'r cyhyrau cynhenid ​​llai hynny sy'n cefnogwch nhw i actifadu ac actifadu eich troed a'ch coes isaf yn ogystal ag actifadu'r cyhyrau mwy a'u helpu yn y patrwm cywir i ddod pan ddaw at eich cerddediad.

Nid yn unig y bydd hyn yn eich gwneud chi'n fwy effeithlon fel rhedwr, ond bydd hefyd yn eich gwneud chi'n llai tueddol o gael anaf a thrwy hynny yn llai tueddol o gael anaf. Byddwch yn gallu rhedeg yn hirach ac yn debygol o redeg yn gyflymach. Mae angen ffurf a ffocws da ar gyfer yr ymarferion hyn yn ogystal â chynhesu trylwyr iawn, a hynny oherwydd hynny Eich bod yn annisgwyl yn straenio'r cyhyrau ac yn gweithio mor galed a chyflym â phosibl, os gwnewch yn iawn a'ch ymgorffori yn eich rhaglen hyfforddi triathlon. , dylech weld gwelliannau sylweddol yn eich perfformiad cyffredinol yn eithaf buan, wel heddiw mae gennym ni'r Pum Ymarfer Metrig Dethol sydd gennym ni yn hopys sgwâr un coes fel maen nhw'n swnio fel, rydych chi'n mynd i neidio i mewn i bedair cornel a sgwâr, felly dechreuwch trwy sefyll ar eich coes dde a dychmygwch fod sgwâr o'ch blaen a'ch bod chi'n neidio ymlaen yn y gornel dde uchaf, glaniwch yn gadarn ar eich coes dde a gwnewch yn siŵr bod eich balans oddi yno gennych chi. yn hopian ar eich coes chwith i'r gornel nesaf o'r fan hon, byddwch chi'n neidio tuag yn ôl eto ar eich coes chwith ac yna o'r diwedd byddwch chi'n hopian ar eich coes dde yn ôl i'r man cychwyn cyn gynted ag y bydd gennych eich balans ac yno y byddwch yn gwrthdroi t mae'n cyfeirio fel eich bod chi'n mynd yn ôl o amgylch y sgwâr yn glocwedd, felly hopiwch o'r dde i goes chwith a'i ddal ymlaen i'r chwith i lanio ar eich coes chwith, yna croesi i lanio ar eich coes dde ac yna neidio yn ôl o'r diwedd, fel eich bod chi'n glanio. ar eich coes dde ac rydych chi'n gorffen lle gwnaethoch chi ddechrau nawr rydych chi am gwblhau tair dolen gyfan i'r ddau gyfeiriad fel bod cyfanswm o chwech o'r sgwariau'n oedi am drigain eiliad, pan fyddwch chi wedi gorffwys ei ailadrodd eto a rhoi cynnig arni dair neu bedair gwaith.

Mae'r naid ddwfn yn ymarfer aplyometrig y gall bron pob athletwr elwa ohono. Byddwn yn anelu at bedair set o wyth i ddeg ailadrodd ac yn gwneud y setiau hynny ddwy i dair gwaith i gynyddu nifer yr ailadroddiadau yn y set, neu gallwn gynyddu nifer y setiau cynnydd yr ydym yn eu gwneud ond cadw'r ailadroddiadau fesul set yr un peth o safle sefyll ar flwch bach yn neidio i'r llawr ac yn glanio mewn man cwrcwd gan ymateb mor gyflym â phosib ar y llawr i neidio mor uchel yn yr awyr â phosib, pan fydd eich traed yn taro'r ddaear, siglo'ch breichiau i fyny'n egnïol i ychwanegu ychwanegol cyflymder a chryfder i'ch naid gamu yn ôl neu i'r blwch ac ailadrodd y broses. Ymarfer rhedeg yw hwn mewn gwirionedd, a'i nod yw gwella'ch amser cyswllt, felly lleihau faint o amser mae'ch troed bellach ar y llawr er mwyn gwneud hyn, cerdded gyda'ch coesau mor syth â phosib a cheisio sefyll i fyny glanio pêl y droed fel bod eich cyhyrau llo, cluniau a glutes yn cael eu actifadu go iawn i'ch gyrru ymlaen, fel bod eich pen-ôl yn cadwyno'r holl gyhyrau yng nghefn eich coesau a bydd hefyd yn sicrhau rhywfaint o gydlynu oherwydd eich bod chi wir yn mynd i boed eich breichiau angen eich symud ymlaen ar gyfer yr ymarfer hwn rydych chi am ganolbwyntio ar gael fferau a thraed stiff, felly rydych chi wir yn ystyried lleihau'r amser cyswllt hwnnw a phan fydd pethau'n mynd yn dda pan fyddwch chi ar drac neu ar wyneb caled. rydych chi'n rhedeg, dylech chi nawr glywed sain glir neis iawn ac eisiau i chi roi cynnig ar 40 metr i ffwrdd ac yna loncian 20 metr arall a chyrraedd yr A.

sut i wella cleisiau yn gyflymachMae mynd yn ôl ac yna ailadrodd bob pum gwaith pan fyddwch chi'n dechrau bocsio jumpsit yn bwysig iawn ein bod ni'n dechrau gydag uchderau is ac yn cynyddu, wrth inni symud ymlaen, ein bod ni'n mynd yn rhy uchel yn rhy gyflym, rydyn ni'n mynd i brifo ein shins yn wirioneddol, yn gyflym iawn, gadewch iddo Dechreuwch gwrcwd o flaen yr uchder blwch o'ch dewis, gostwng eich corff, ac yna neidio ar y blwch, gan siglo'ch breichiau i gynyddu eich siglen. Glaniwch ar beli eich traed mewn man ychydig yn gwrcwd a chadwch eich cydbwysedd am eiliad neu ddwy dda, eiliad wrth i chi wella, gallwch gynyddu uchder y platfform y gallwch chi neidio arno i ddechrau ein sesiwn. Gallwn ddechrau gyda setiau o wyth i ddeg cynrychiolydd, er enghraifft, a gwneud y rhain ar gyfer dwy i dair set gyda chymaint o orffwys ag sydd ei angen rhwng y setiau hynny ac fel cynnydd gallwn wneud mwy o gynrychiolwyr fesul set a gallwn wneud mwy o setiau, ond rydym ni gall hefyd gynyddu uchder ein blwch, fel dewis arall yn lle nifer y cynrychiolwyr ac i un set, gallwn weithio am gyfnod o amser byddwn yn awgrymu 45 i 60 eiliad o neidio parhaus a gallwch wneud hynny am gynifer â chi ar gyfer dwy dair pedair pedair set, dim ond adfer cymaint ag sydd ei angen arnoch rhwng setiau a dilyniant arall yw'r gwahanol uchderau a blociau.

Mae hwn yn ymarfer rhedeg arall sy'n dyblu fel ymarfer plyometrig, ac yn y bôn mae'n gorliwio rhedeg gyda'r nod o dreulio cymaint o amser yn yr awyr â phosib, felly rydych chi'n mynd i ddechrau rhedeg ac yna dechrau cynyddu eich hyd brasgam Nawr rydych chi meddwl am fynd yn uchel ac yn hir gyda phob taro. Wrth gynnal eich craidd ond hefyd defnyddio'ch breichiau i'ch gyrru ymlaen, mae neidio i fyny yn ffordd ddefnyddiol arall o gael gafael ar y gwaith pŵer ffrwydrol sy'n ofynnol wrth redeg. Felly dewch o hyd i risiau braf am ddim a gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n llithrig ac yn bellter ar wahân ac yna anelwch at wneud chwe thaith ar y tro.

Os ydych chi eisiau gweld erthygl am weithdai steil sy'n tueddu i gael eu gwneud yn benodol ar gyfer triathletwyr, cliciwch yma, os ydych chi am weld erthygl arall ar sut i wella'ch safle, cliciwch yma

Beth yw plyometreg cyflymder?Plyometreg(a elwir hefyd yn plyos) yn fath o hyfforddiant ymarfer corff sydd wedi'i gynllunio i gynhyrchu symudiadau cyflym, pwerus, a gwella swyddogaethau'r system nerfol, yn gyffredinol at y diben o wella perfformiad mewn chwaraeon.

A yw plyometreg yn dda ar gyfer sbrintwyr?

SprintersYn gyntaf

1 nod yw datblygu cyflymder.Plyometregyn ddarn hyfforddi a all, o'i ddefnyddio mewn dosau isel, ei atgyfnerthudaarferion a datblygu cryfder a ffrwydroldeb.

A yw ffiniau'n eich gwneud chi'n gyflymach?

Mae rhwymo hefyd yn helpu athletwyr i wella eu cydsymudiad a'u rhythm. Yn olaf, gan fod Bounding yn weithgaredd grym uchel iawn, mae'n offeryn pwerus ar gyfer gwellacyflymdero 5-20 metr, neu ganol cyflymiad. Mae'newyllyshefydgwneud i chiyn fwy pwerus mewn symudiadau ffrwydrol, megis newid cyfarwyddiadau a neidio oddi ar un goes.27. 2016.Beth sydd i fyny heddiw rydyn ni'n siarad am ddau gyflymder, rhan bwysig iawn o'r gêm ac fel pro rydyn ni'n gweithio ar ein cyflymder bob wythnos. Bydd y pum cydran graidd hyn yn eich helpu i'w cymryd o ddifrif Mae gwella'ch cyflymder yn gyflymach nag unrhyw un arall, ie, nid chi yw'r gŵr bonheddig, syr, helo bois, metrigau Pilar sydd yn eu hanfod yn hyfforddiant naid. Ymarferion yw'r rhain a fydd yn dysgu'ch cyhyrau i gael y cryfder mwyaf mewn ychydig amser, gyda'r nod o gynyddu cyflymder grym a ffrwydroldeb cadwch bethau mor syml â phosibl fel y gallwch weld yn yr enghraifft gyntaf sut i neidio allan. ongl fach, yn cyfnewid traed ac yn gwthio i ffwrdd cyn gynted ag y bydd yn taro'r ddaear.

Gallwch chi hefyd wneud hyn un-coes. Sylwch, pan gyrhaeddaf y gwaelod, rwy'n dal i bwmpio fy mreichiau pan fyddaf yn mynd yn ôl i'r eithaf am ychydig o gamau ac yna rwy'n gwibio allan ychydig ac yn dod ag ef i'r ochr arall. Mae neidiau coes dwbl neu neidiau llydan yn berffaith ar gyfer mwy na'ch cyflymder yn unig. Byddant mewn gwirionedd yn effeithio ar eich naid fertigol sef agwedd arall ar y gêm yn unig.

Gall pawb wella. Dechreuwch gyda'r ddwy goes ychydig yn fwy na lled y glun ar wahân ac mae Bendand yn ceisio neidio ymlaen cyn belled ag y bo modd. Mae llawer o chwaraewyr yn colli rhywbeth oherwydd eu bod yn ymddangos yn ddibwys neu'n rhy hawdd, ond gyda gwaith dro ar ôl tro byddant yn rhoi llawer mwy o gryfder a ffrwydroldeb i chi yn y Rhoi Sbrint Mae'n un o'n symudiadau mwyaf egnïol rydych chi'n ymdrechu amdano er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng cyflymder a naid fertigol wych.

Yr ail i chi daro'r llawr rydych chi'n ei ffrwydro yn ôl i fyny ac ar ben hynny, mae'r rhain yn ffordd wych o barhau i yrru'ch coes trwy'r llawr i ddechrau go iawn gyda'ch coesau a gwthio yn erbyn y wal gan ddechrau gydag un goes i fyny ar 90 ongl gradd, gwthiwch eich coes sefyll ymlaen ac os oes gennych od da gallwch gynyddu'r cyflymder a gweithio ar y gwthio a gweithio'n galetach bob tro y mae ein neidiau blwch yn y bar nesaf neu'r bar bach ac yn mynd i fyny ac ymestyn allan, rydych chi'n glanio ymlaen. y droed arall a mynd yn syth i wthio i fyny oddi yno, beth mae hyn yn ei wneud, yn creu mwy o bwer yn eich gyriant a bydd hynny'n gyfwerth â sbrint cyflymach. Mae neidiau sgwat yn glasurol ar gyfer ein symudiad ffrwydrol a chryfder ein coesau, felly ni ddylid eu colli, efallai y cofiwch yn gynharach sut y gwnaethom addasu'r rhain trwy ychwanegu ymadroddion, sydd wrth gwrs yn bosibl trwy ffrwydro a nyddu yng nghanol yr awyr ac yna troi yn ôl y ffordd arall. Sgipiwch y math hwnnw o waith oherwydd dydyn nhw ddim eisiau bod mewn band ac mae hynny'n rhy ddrwg oherwydd faint o fanteision y byddwch chi'n eu cael, pan fyddwch chi'n gwneud yr ymarferion hyn mae'n werth y ddwy eiliad y byddai'n ei gymryd i gael darn bach o rwber, fel gweithiwr proffesiynol rydych chi'n gwneud ymarferion o'r fath o leiaf ddwywaith yr wythnos, mae yna ffyrdd diddiwedd o dynhau'r tâp, ond ar gyfer yr hyn rydyn ni ei eisiau heddiw, mae'r ymarfer hwn yn berffaith i bopeth rydyn ni'n ei wneud yw dynwared bachyn sbrint. y strap ar eich ffêr y tu ôl i chi a'i godi fel petaech yn rhedeg, gan symud eich un chi hefyd yn Arfau a cheisio aros yn hylif, hyd yn oed yn haws gafael ynddo, y math hwnnw o dâp ydyw, dim ond ei roi o amgylch eich ffêr a cherdded yn yr un modd â hynny gallwch chi newid coesau i fyny'ch coes bob yn ail ac yna ailadrodd yr ochr arall.

Yr allwedd yw cael gwrthiant gyda'r symudiad sbrint, a fydd yn eich gwneud yn llawer cyflymach. Bydd y symudiad hwn yn cryfhau ac yn sefydlogi'ch coesau, rydyn ni'n gwneud hyn heb unrhyw bwysau ac mae hynny'n fwy na iawn heddiw rydyn ni'n mynd i fod yn wyn Rydych chi'n mynd i fod yn y gampfa yn fuan felly mae hyn i gyd i boeni amdano, ond byddwn yn rhoi un troed ar fainc neu silff ac yn gostwng ein hunain yn syth i lawr, gan geisio lleihau'r simsan a pheidio â gadael i'r pen-glin blaen benlinio os oes gennych hwn eisoes ar ôl i chi ei wneud, rydych chi'n sefyll o flaen y ffêr ac rydych chi'n gwybod pa mor anhygoel o dda ydyn nhw i'ch coesau, os gallwch chi lwyddo i'w wneud heb ddal gafael ar rywbeth yna mae'n wych, ond nid yw'n broblem cael eich hun yn ysgafn yn gyntaf ar rywbeth i gadw'ch cydbwysedd mor isel ag y gallwch chi tra gan gadw'ch coes blaen mor syth â phosib, os nad ydych chi'n barod, ewch mor isel ag y gallwch chi wrth aros yn gyson a chynyddu'r cynrychiolwyr ychydig, yn amlwg ni fyddwch chi'n profi eich cyflymiad a'ch cyflymder cyffredinol oni bai eich bod chi'n gwthio'ch hun fel er mwyn cau'r cyfan i ffwrdd mae gennym gyfres o bellter inc ail-sbrintio a bod Anelu gyda phêl-droed pêl-droed rhediad bach yn gofyn am newid cyfeiriad enfawr felly mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n cael yr un honno hefyd. Mae gennym gwpl o sbrintiau cyflym lle mae'r ffocws ar gael eich cyflymder uchaf.

Dechreuwn am 10, 20 a 40 llath pan gyrhaeddwn ein rhediadau gwennol byddwn yn rhoi marcwyr bum metr ar wahân i wthio i ffwrdd ymhell ar ôl unrhyw oedi. Bydd yr ymarferion hyn o fudd i chi mewn mwy nag un ffordd, hy os gallwch chi fynd trwyddynt, ei wneud pan na allwch gymryd seibiannau, gwneud yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud, ond dod i arfer â gwneud rhywbeth bob dydd a fydd yn eich gwneud chi'n well gamer. fel sylw ac mae'n well gennych danysgrifio i heddwch

A fydd sgwatiau neidio yn eich gwneud chi'n gyflymach?

Neidio sgwatiaucynyddueichpŵer ffrwydrol, gwella cryfder corff uchaf ac isaf, a llosgi calorïauyn gyflymachna rheolaiddsgwatiau. Mae pŵer ffrwydrol yn rhoitiy gallu i esgynyn gyflymacha symud yn gyflymach, y mae athletwyr mewn pêl-droed, tenis, a thrac a chae yn ymdrechu amdano.

A all plyometreg adeiladu cyhyrau?

Plyometrigmae hyfforddiant yn canolbwyntio ar gynyddu cryfder ac effeithlonrwydd y ffibrau twitch cyflym. Mae cyfieithu hwn i'r ystafell bwysau ar gyfer eich setiau trwm yn golygu mwy o gyfranogiad gennych chicyhyrauffibrau cryfaf ar gyfer eich lifftiau, sy'n arwain at enillion cyflymder a chryfder.

A yw gwneud plyometreg bob dydd yn ddrwg?

Argymhellir gwneudplyometregychydig weithiau'r wythnos, yn enwedig wrth i chi ei hwyluso yn eich hyfforddiant. Byddwn yn argymellgwneudnhw o leiaf ddwywaith yr wythnos ac yn ddelfrydol, dair gwaith yr wythnos, yn annog Benestad.08.21.2018

Beth yw sgipiau?

TO-Sgipiauyn ddril sylfaenol sy'n helpu i ddatblygu cryfder coes isaf wrth annog codi'r pen-glin a hyrwyddo codiad troed effeithlon. Mae llawer o athletwyr elitaidd yn gwneud A-sgipiaufel rhan o'u trefn gynhesu cyn ras neu ymarfer cyflymder i gael y cyhyrau allweddol i danio am redeg yn gyflymach.05.21.2015

Ydy 100 sgwat y dydd yn gweithio?

Gwneud100 sgwat bob dyddwedi helpu i gysgodi fy morddwydydd a lloi. Er nad ydyn nhw mor rhwygo, maen nhw wedi'u tynhau'n weddol a diolch byth, does dim pocedi cellulite bellach. Wel, mae'n ganfyddiad cyffredinol bodsgwatiauar gyfer eich corff isaf yn unig.8. 2020.

Ydy sgwatiau'n gwneud eich casgen yn fwy?

Aersgwatiauyn wych i ddechreuwyr, ond ostiwedi bodsgwatioam fwy na chwe mis a heb sylwieich casgencaelmwy,tiangen ychwanegu pwysau, meddai Arias. Fel unrhyw gyhyr,tigorfod cynyddu'r gwrthiant er mwyneichglutes ityfu.

Sut mae ymarfer plyometrig yn eich gwneud chi'n fwy ffrwydrol?

Nid yw'r tri budd olaf yn dod o hyfforddiant cryfder yn unig, felly mae'n allweddol i rowndio'ch trefn ffitrwydd gyda hyfforddiant naid (enw arall ar plyo). Mae pob symudiad plyo yn gofyn i'ch cyhyrau ymestyn a chontractio'n gyflym, sy'n eu helpu i ddod yn fwy ffrwydrol.

faint o gamau ddylwn i eu cymryd mewn diwrnod

Pa un yw'r ymarfer plyometrig gorau ar gyfer cyflymder?

7 Ymarferion Plyometreg Gorau Wedi'i Esbonio 1 Neidio Dyfnder Dyma'r ymarfer plyometrig gwreiddiol ac mae'n gwneud gwaith gwych yn cynyddu uchder eich naid. 2 Neidio Tuck Mae neidiau tuck yn wych ar gyfer ychwanegu pŵer i'ch corff isaf. 3 Neidio Blwch Mae hwn yn fath o gyfuniad o'r naid fach a'r naid ddyfnder. Mwy o eitemau

Beth yw manteision plyometreg ar gyfer pêl-droed?

Buddion Ymarferion Plyometrics Mae ymarfer plyometrig ar gyfer pob chwaraewr pêl-droed. Isod mae rhai o'r prif fuddion sy'n deillio ar ôl perfformio ymarfer plyometrig. Cynyddu cryfder a chyflymder - Mae symudiadau plyometrig yn cynyddu eich cyflymder a'ch cryfder.

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Beicio beta alanîn - y canllaw eithaf

A yw Beta Alanine yn dda i feicwyr? Mae beta alanine yn gweithio mewn ffordd debyg. Mae'n cynyddu lefelau carnosine a, thrwy wella'r byffer celloedd, mae'n gostwng lefelau lactad felly gall beiciwr, triathletwr, chwaraewr pêl-droed neu nofiwr berfformio'n well. Mae beta alanîn yn arbennig o effeithlon ar gyfer sbrintiau ac ar gyfnodau byrrach.

Beic Zwift - ateb y cwestiynau

Pa feiciau sy'n gweithio gyda Zwift? Y beiciau hyn sy'n gydnaws â Zwift yw: Schwinn IC8.Keiser M3i.Wahoo Kickr.WattBike Atom.Stages SC3.Tacx Neo.Concept 2 BikeErg.BodyBike Connect.

Taenlen beicio carb - chwiliwch am atebion

Sut ydych chi'n cyfrif beicio carb? Sut Ydych chi'n Dechrau Beicio Carb? Cydbwyso'r macros. Rhannwch y calorïau hynny ymhlith eich prif facrofaetholion: carbs, protein a braster. Peidiwch â nix y ffibr. Pan fyddwch chi'n bwyta llai o garbohydradau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r ffibr. Bwyta digon, hyd yn oed ar ddiwrnodau carb-isel. Mae'ch ymennydd yn rhedeg ar garbs, neu'n fwy penodol, ar y glwcos siwgr.10 2021.

Hiit beicio - cwestiynau ac atebion rhestredig

Sut ydych chi'n beicio HIIT? Workout Beic HIIT 25-Munud0-4 Munud: Cynhesu â phedal ysgafn ar wrthwynebiad canolig.4-10 Munud: Pan gyrhaeddwch 4 munud, pedalwch ar wrthwynebiad uchel am: 15 eiliad yn EFFORT LLAWN *, yna pedalwch ar wrthwynebiad isel am 1:15 eiliad.

Beicio poen ataliol - y canllaw eithaf

A yw beicio yn iawn gydag anaf hamstring? Yn aml iawn mae anafiadau hamstring uchel yn cael eu gwaethygu gan sedd beic, er y gallai beic beichus weithio. Bydd gweithgareddau sydd angen llawer o ystwythder pen-glin yn gwaethygu problemau hamstring is, tra bydd y rhai sy'n cynnwys ymestyn y glun (y glun yn symud yn ôl) yn gwaethygu'r brig.01.01.2001

Crys beicio Castelli - atebion cyffredin

A yw Castelli yn frand beicio da? Os oes un brand dillad yn yr RCUK100 nad oes angen ei gyflwyno, mae'n debyg mai Castelli ydyw. Maen nhw wedi bod yn gwneud cit beic o ansawdd am fwy na bron unrhyw un yn y gêm ac mae rhai o'r darnau maen nhw wedi dod â nhw allan dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi paratoi'r ffordd ar gyfer categorïau gêr cwbl newydd.