Prif > Pedalau > Pedalau Powertap - sut i setlo

Pedalau Powertap - sut i setlo

Pa glytiau mae pedalau PowerTap yn eu defnyddio?

Mae'r pedalau P1 ac Unochrog yn defnyddio cleats perchnogol, 3-bollt ar ffurf keo. 0-radd a 6-graddarnofiomae opsiynau ar gael.Diolch am diwnio i mewn, dyma The SweetCyclists a heddiw rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i ddisodli'r cleats Look Keo gyda'r Look Memory Eyelet. Felly yn yr erthygl heddiw rydyn ni'n mynd i edrych ar sut i ddefnyddio'r Eye Memory Eyelet i wneud newid eich stydiau Look Keo yn hawdd ac yn ddi-boen heb golli unrhyw un o'r gosodiadau rydych chi wedi'u gwneud eisoes. Yr hyn rydw i'n cyfeirio ato yw'r pedwerydd twll pan fydd gennych esgid beicio gyda thair sgriw.

Nid oes gan bob esgidiau hyn, ond mae llawer ohonyn nhw'n gwneud hynny mewn gwirionedd, ac os ydych chi fel fi, mae'n debyg eich bod chi wedi anwybyddu'r twll canol neu wedi meddwl tybed pam ei fod yn gwneud sŵn. Pan nad ydych yn ei ddefnyddio, bydd yn llithro yn ôl ac ymlaen ar rai modelau esgidiau. Dyma'r esgidiau FLR F-11 a adolygwyd gennym yn ddiweddar a'r hyn a ddaliodd fy llygad yw bod yr esgidiau hyn mewn gwirionedd yn dod gyda'r ddwy sgriw fach 5mm hynny.

Nid oeddwn yn siŵr beth arweiniodd y rhain mewn gwirionedd gan na ddylai fod angen sgriwiau arnoch ar gyfer esgidiau newydd sbon, ond sylweddolais yn gyflym mai ar gyfer y fridfa ganolfan hon yr oedd. Fel llawer o bobl dros y degawd diwethaf, rydw i newydd ei anwybyddu. Nawr, gadewch i ni edrych ar edrych Keo Cleat.Fersiwn gafael yw hon ac mae hynny'n golygu bod ganddo'r padiau bach gafaelgar hynny yn unig. Pan welwch y stydiau, gallwch weld ychydig o orchudd yn y canol a'r tab du yma. Pan fyddaf yn pwyso ar y rwber gallwch ei weld yn popio allan ac mae gennych ddarn syml o rwber yma ac mae gennym y tab bach hwn.

Mae Edrych yn cyfeirio at hyn fel Tab Cof Cof a'r bwriad yma yw i'r tab eistedd yma a'ch bod chi'n tynnu'r bollt drwodd. Bydd hyn yn ei ddal yn ei le a byddwch yn disodli'r cleat trwy roi'r cleat newydd i mewn yma a byddwch yn cadw'r un sefyllfa yn union ag y gwnaethoch ddechrau. Felly yma gallwch weld hen cleat ar fy esgid beicio FLR.

Rwyf eisoes wedi defnyddio'r tab 'Storio' ac eisoes mae'r sgriw yn ei le o'r gosodiad blaenorol. Mae ailosod fy cleat bellach yn hawdd iawn. Y cyfan rydw i'n ei wneud yw llacio'r sgriwiau fel y byddech chi fel arfer ac yn lle gorfod defnyddio tâp miniog neu rywbeth arall i nodi o ble mae fy safle cleat presennol, dim ond llacio'r sgriwiau i gyd, popio nhw.Yr hyn y byddwch chi'n ei weld yw'r hyn sy'n aros yn ei le yw'r tab cof ei hun ac mae'r tab cof yn sicrhau fy mod i'n gosod cleat newydd yn gywir. Dyma cleat newydd fy mod eisoes wedi gwthio'r gasged rwber allan a chael gwared ar y tab cof a ddaeth gydag ef. Rwy'n llithro hwn i'w le a dyna ni, mae'r cleat yn cadw'r un sefyllfa yn union â'r un flaenorol ac nid oes raid i mi boeni am bennu fy safle ddelfrydol.

Fel y gwyddoch, mae pob milimetr yn bwysig wrth feicio, gall fod y gwahaniaeth rhwng bod yn gyffyrddus a bod yn anghyfforddus. Mae ailosod yn syml iawn, fel unrhyw hollt, dim ond popio i mewn i'r caledwedd newydd a gosod y gasged yn y naill achos neu'r llall, p'un a yw'n osodiad newydd sbon neu'n amnewidiad syml. Nawr dim ond gwthio hynny drwodd a dyna ni.

Gan nad ydych chi'n gweld nodyn miniog yn eithaf ymarferol, tric iawn, yn enwedig os oes gennych chi'r llygadlys. Y senario arall yr wyf am ei gwmpasu yw pan fydd gennych esgidiau newydd, sut ydych chi'n dechrau gyda'r llygadlys cof hwn. Y peth cyntaf yr ydych am ei wneud yw pwyso'ch cleat newydd ar y gasged rwber fach honno a byddwch yn ei gweld yn popio allan o'r tab cof.

cebl ab workoutsRwy'n agor y clawr, yna rydych chi'n cymryd y tab cof ac eisiau gosod yr ymyl beveled hwnnw ar y tu mewn. Plygiwch hwnnw yn ôl i mewn a cheisiwch ddod o hyd i'ch safle cleat. Nawr fe welwch efallai na fydd y safle cleat delfrydol yn cyd-fynd â safle'r twll hwn ac yn enwedig os oes gennych esgidiau newydd fe welwch fod hyn ychydig yn anoddach i'w symud.

Ar ôl i chi ffidlanu ag ef ychydig, fe welwch fod modd addasu hyn ar hyd y slot hwn, felly yn y bôn rydych chi am ei addasu nes ei fod yn y safle cywir lle gallwch chi ei weld. Ar ôl i chi gael y cleat yn y safle rydych chi ei eisiau fel y gallwch chi weld rydw i wedi leinio popeth yma ac yna cymryd y sgriw a ddaeth gyda'ch esgidiau, mae'n sgriw 5 milimedr bach iawn. Byddaf yn eu llithro trwy'r MemoryTab ac yn cymryd fy sgriwdreifer ac yn tynhau hynny.

Sicrhewch fod gen i'r swydd rydych chi ei eisiau ac yna tynnais hyn. Felly nawr mae gen i yn ei le, cymerwch fy nghaledwedd newydd a'i osod yn ôl yr arfer. Yr unig gam ychwanegol yma os oes angen i chi wneud hyn yw rhoi'r sêl rwber fach yn ôl i mewn.

Rwy'n cymryd hyn a dim ond ei lithro i'w le. Dyna ni, nawr mae gennych eich cleats yn barod am y tro nesaf y bydd gennych lawer llai o waith.

Pa mor gywir yw pedalau PowerTap?

PowerTapyn honni bod ypedalauyncywiri o fewn 1-1.5% o'i fetrau hwb.

Oes angen mesurydd pŵer arnoch chi? Er bod y pris yn gostwng, maen nhw'n dal i wneud buddsoddiad eithaf difrifol. Dyma chwe rheswm gwych y credwch y dylech chi ystyried buddsoddi'ch arian parod caled o ddifrif. (cerddoriaeth oer electronig) - Bydd cael mesurydd pŵer yn gyntaf yn arwain at enillion ffitrwydd aruthrol. - Arhoswch eiliad, Dan.

Ni allwch ei blygio i mewn i'ch beic a disgwyl ichi wneud hynny. Mae'n rhaid i chi ddysgu sut i ymarfer ag ef, dadansoddi'r data dadansoddi, ac yna defnyddio'r data hwnnw i greu cynllun hyfforddi wedi'i bersonoli - mae hynny'n wir. Ond os gwnewch hynny i gyd, byddaf yn cadw at fy natganiad gwreiddiol.

A byddaf yn rhoi enghraifft bersonol i ategu'r mesurydd pŵer hwn yn 23 oed. Bryd hynny, roeddwn i'n yrrwr amser llawn am bedair blynedd ac yn yrrwr rasio am dros 10 mlynedd. Er hynny, o fewn y 12 mis cyntaf o ddefnyddio un yn iawn ac ymarfer gydag un, rwyf wedi cael gwelliant o 10% yn FTP, sy'n eithaf mawr.

Yn ail, mae mesuryddion pŵer yn gwneud amseroedd segment yn gwbl amherthnasol. Gallwch chi osod PB newydd, egni beic p, yn lle amser reidio. - Wel, arhoswch funud Dan.

Mae'n rhaid i chi sicrhau bod aerodynameg a phwysau yn aros yr un fath oherwydd hyd yn oed os ydych chi'n dweud eich bod wedi gwella'ch perfformiad 10 wat, ni fydd yn golygu llawer os ydych chi'n cael 10 cilogram yn drymach ar yr un pryd - mae hyn yn wir iawn. Ond os ydych chi'n cadw'r holl ffactorau eraill hyn yn gyfartal, bydd mesurydd pŵer yn gadael i chi weld y darlun mawr. Felly os oeddech chi, er enghraifft, yn arafach ar ran benodol o'ch taith, ond bod eich perfformiad yn uwch, rydych chi'n gwybod bod rhesymau da dros hynny.

Efallai y byddwch chi'n wynebu penwisg bach. Neu gallai fod y pwysau barometrig yn uwch. Oherwydd er eich bod yn arafach, roedd yn berfformiad ffisiolegol gwell.

Oherwydd bod perfformiad yn absoliwt. Mae hynny'n wir. Gan siarad am ba un, mae'r mesurydd pŵer yn offeryn gwych i'ch helpu chi i ddelio â meddyliol gyda chyflyrau o'r fath, nid wyf yn gwybod amdanoch chi Matt, ond rwy'n casáu penwallt.

Pan oeddwn yn llawer iau, fe wnes i grio mewn penwisgoedd oherwydd fe orfododd fi islaw fy nod cyflymder cyfartalog ar gyfer yr 20 mya. - Wel, roeddwn i'n casáu penwisgoedd, Dan. Ac rwy'n dal i wneud, ond y peth da am fesuryddion pŵer, maen nhw'n caniatáu ichi gadw cyflymder cyson da iawn, ac fel y pwynt olaf, peidiwch â phoeni am y cyflymder y mae grym yn ei greu.

Mewn gwirionedd, rwy'n defnyddio adrannau blaenddannedd i helpu fy hun i ddringo - Nesaf, bydd mesurydd pŵer yn caniatáu ichi fynd yn gyflymach heb ddod yn fwy heini - Daliwch funud, Dan. Really? - Ie, wir, Matt. Ar gyflymder cerdded.

Felly gyda mesurydd pŵer gallwch sicrhau nad ydych chi'n mynd i'r coch ar ddechrau eich digwyddiad a thalu amdano ar y diwedd. Trwy brofi hyfforddiant, rydych chi'n gwybod beth sydd gennych chi yn y tanc ac felly ychwanegwch eich tanc ar yr union adeg gywir Eich digwyddiad. P'un a yw'n 24 munud neu 24 awr, mae mesuryddion pŵer yn rhoi cliw i chi fel y gallwch chi gymharu'ch hun â chi'ch hun.

Beth sy'n wirioneddol bwysig os ydych chi am gael gwelliannau perfformiad Mae gennych bigyn prawf lleol y gallwch ei ddefnyddio i wneud yn union hynny. Ond harddwch y mesurydd pŵer yw y gallwch chi gymharu'r ymdrech ar ffyrdd anghyfarwydd â'r rhai gartref. Byddai hefyd yn caniatáu ichi greu proffil perfformiad.

Mae hynny'n dangos i chi beth yw eich cryfderau a'ch gwendidau. A gallwch chi hyd yn oed gymharu'ch ymdrechion chi ag ymdrechion y gweithwyr proffesiynol. - wat yw wat, waeth pa fyd rydych chi ynddo.

Ac ni waeth beth yw'r tywydd .- Yng ngeiriau'r Doctor Andy Coggan, un o arloeswyr hyfforddiant gyda mesurydd pŵer, mae profion yn hyfforddi ac mae hyfforddiant yn profi. Ac mae mesurydd pŵer yn caniatáu ichi sefyll eich profion ar y ffordd agored heb fynd i labordy. - Maent yn offeryn gwych ar gyfer olrhain eich cynnydd a gweld a yw'ch sesiynau gwaith yn gwneud unrhyw welliannau.

Ar y cyd â chyfradd eich calon, gallwch hefyd weld a ydych chi'n gwneud gwelliannau mewn effeithlonrwydd. Gallwch brofi eich sbrint, eich sgiliau ar ddringfeydd byr, ar fynyddoedd ac mewn treialon amser, ac ati - Yr hyn yr hoffem ei wybod yw eich profiadau gyda hyfforddi a rasio gyda mesurydd pŵer, da a drwg.

Gallwch eu gadael yn y sylwadau isod. Ar y llaw arall, os nad oes gennych fesurydd pŵer ac nad oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw bryniant hefyd, rhowch wybod i ni pam yn yr adran sylwadau isod - ac os nad ydych eisoes wedi tanysgrifio i GCN, rydych chi'n stopio pryd. mae'n dod i feicio. Cliciwch y Globe Sut i Brofi Eich FTP Cliciwch Yma Isod.

Ac i ddod o hyd i'ch cyflymder ar gyfer treial amser unigol, cliciwch yma isod. A pheidiwch ag anghofio hoffi a rhannu'r erthygl hon. Lloniannau, bois.

Beth yw pedalau tap pŵer?

Pedalau. Mae'rPowerTapP1Pedalauyn ddwy ochrmesurydd pŵermae hynny'n defnyddio faint o rym sy'n cael ei gymhwyso i bob unpedali fesurpŵer.

Paramedrau yw un o'r uwchraddiadau gorau y gallwch eu gwneud i'ch beic. Mae'n deg dweud eu bod wedi chwyldroi hyfforddiant ar gyfer beicio ac felly mae'n ddealladwy bod galw mawr amdanynt, ond y gwir yw eu bod yn un o'r cydrannau mwyaf cymhleth a chamddeall ar eich beic felly gwnaethom gyfrif y byddem yn ceisio esbonio sut mae'r paramedrau'n gweithio. Yn gyntaf, beth yw pŵer rwy'n siarad am 200 wat yma 400 wat yno, ond beth ydyw mewn gwirionedd yn syml, mae'n fesur o'r gwaith rydych chi'n ei wneud, nawr mae'r pŵer ei hun yn absoliwt, ond mae'r canlyniad ar y ffordd felly er enghraifft y bydd y cyflymder rydych chi'n gyrru arno yn amrywio yn dibynnu ar ffactorau allanol fel y graddiant rydych chi'n mynd i fyny'r bryn neu'r pen blaen rydych chi'n ei aredig nawr i ddarganfod y pŵer rydych chi'n ei nodi sy'n gofyn am un Hafaliad syml iawn bod amseroedd yr heddlu yn bellter wedi'i rannu ag amser yn hawdd i'w ddweud. , ond yn llawer anoddach i'w fesur ar feic, ond i ddeall y cysyniad nawr, pe byddech chi'n ei roi yn y cyd-destun canlynol, gallai fod yn llawer haws.

Felly pan feddyliwch am rym pa mor galed rydych chi'n pedlo, ac yna pa mor aml rydych chi'n pedlo fel mai eich diweddeb yw'r amser, dylech chi ddechrau deall hyn pan fyddwch chi, er enghraifft, yn mynd i fyny'r rhiw gyda Chyflymder penodol. Dim ond hanner yr heddlu y byddech chi'n ei roi ar 50 RPM sydd ei angen ar bedlo ar 100 RPM, ond gan eich bod chi'n defnyddio'r grym hwnnw ddwywaith mor aml, mae'r pŵer yn aros yr un peth. Mesur ForceY Yn gyffredinol, dim ond dalen fach o fetel sy'n plygu pan roddir grym arno, a phan mae'n plygu, mae gwrthiant y metel yn cynyddu, sy'n golygu y gallwch ei weld trwy gylched drydanol a dylai hynny ei feintioli. ac yna ei dynnu'n dda, mae hynny wedi'i rag-raglennu ac mae'n hawsaf ei egluro o ran mesurydd pŵer wedi'i seilio ar bedal gan fod y bylchau yn gysylltiedig â hyd eich craeniau sy'n dda ar y pedal a'r L. Crank Mae mesuryddion pŵer yn gysylltiedig â'ch diweddeb ac yna gallwch fesur hyn yn hawdd iawn gyda magnetor, rhag ofn y bydd rhai paramedrau fel hyn i gyflymromedr mewnol yn golygu y gallwch eu canfod mewn gwirionedd yn y crac yn y ffatri, mae eich paramedrau wedyn yn cael eu graddnodi i sicrhau gyda llaw, yr allbwn o'r straen. mesurydd yn cyfateb yn gywir i'r sgwrs gywir Mae graddnodi mewn gwirionedd yn derm sy'n cael ei gamddefnyddio yma yn aml oherwydd nad graddnodi yw'r calibradiad rydych chi'n ei berfformio ar eich prif ddyfais, ond a shifft pwynt sero, sydd ychydig yn debyg i'ch graddfa gegin Yn Darllen Dim Cyn Gosod Bwydydd arno Felly os bydd hyn yn digwydd, gwnewch yn siŵr bod eich mesurydd pŵer yn darllen sero pan nad ydych chi'n pedlo mewn gwirionedd ac mae hon yn dasg hanfodol ond pa mor aml y mae angen i chi wneud mae'n dibynnu ar y math o fesurydd pŵer sydd gennych, er enghraifft y mesurydd pŵer hwn Mae'r pen yma yn ei wneud yn awtomatig fel bod gennym ein cyfuniad mesurydd-cyflymromedr straen nawr ein bod mewn sefyllfa dda mewn gwirionedd? Dyma lle gallwn ni fel defnyddwyr ddewis fel y gallwch eu cysylltu â'ch pedalau i fesur pŵer a diweddeb.

Gallwch eu rhoi ar eich craeniau neu gallwch eu rhoi yma ar y pry cop i fesur y grym rhwng y crank a'ch cadwyni gallwch hyd yn oed eu rhoi ar y gadwyn ei hun i ganu neu gallwch ddefnyddio'r grym a weithredir gan eich cadwyn i ffonio'ch canolbwynt Yn tybio sut i fesur y tap pŵer hwn Os ydych chi'n defnyddio system wedi'i seilio ar ganolbwynt neu system sy'n seiliedig ar bry cop, y cyfan sydd ei angen yw mesurydd pŵer i'w fesur, ond mewn gwirionedd mae angen i chi fesur eich craeniau a'ch pedalau oherwydd eu bod yn mesur eich chwith a choesau dde yn annibynnol ar ei gilydd, fel y Rotor-Twin-Power-Pedals neu'r Power-Tapp1-Pedals, er bod nifer o fesuryddion pŵer ar gael ar y farchnad ar gyfer y llaw chwith yn unig, felly mae'n ddewis cyffredin i ni defnyddwyr, ni am un Dewis mesurydd pŵer ychydig yn rhatach, ond un sydd ddim ond yn mesur ar un ochr ac sy'n gorfod dyblu'r gwerth hwn er mwyn cynnal ein perfformiad cyffredinol, sy'n llythrennol yn un derbyniol na'ch chwith chwith z. B. Yn rhoi 50% o Gyfanswm eich Pwer Allan Wrth gwrs, mae cymryd yn ganiataol eich bod yn pedlo'n gyfartal â'ch coesau chwith a dde yn dueddol o gamgymeriadau a all fod yn eithaf difrifol yn dibynnu ar ba mor sigledig ydych chi, ond mae yna un ychwanegol yn rhy Gymhlethdod, gan y bydd hyd yn oed gyrwyr sy'n gallu recordio gwerth 50 modfedd / 50split yn camu'n galetach ac yn galetach gydag un goes dros y llall am gyfnod byr yn ystod taith.

Nid yw hyd yn oed y pedler llyfnaf yn fetronome, mewn gwirionedd, mae ymchwil yn dangos y gall paramedr unochrog gyrraedd cymaint â 10% wrth ysgrifennu ac, yn waeth, na fyddai’n gyson hyd yn oed ym mywyd beunyddiol oherwydd mae eich steil pedlo, er enghraifft yn amrywio yn dibynnu ar y tir neu lefel eich blinder mewn gwirionedd, ond mae cafeat yma wrth gwrs ac rydw i eisoes wedi sôn am baramedr ar gyfer yr ochr chwith yn unig, fel arfer mae'n llawer rhatach felly mae'n ffordd wych o gael data ar gyllideb gymharol fel eu bod yn amlwg yn dda iawn, yr unig beth yw ei fod yn dibynnu'n union ar ba mor bwysig yw dyddiadau cywir i chi ac rwy'n dyfalu faint o arian rydych chi'n ei gael wedyn beth beth am feddalwedd fel strava y mae'r data Perfformiad yn seiliedig arno mae eich cyflymder yn amcangyfrif pa mor gywir yw hynny, i ryw raddau a all fod yn gymharol? yn gywir ond mae'n dibynnu ar rai amodau gan y byddwch yn gweld bod eich perfformiad yn cael ei gyfrif mewn gwirionedd gan algorithm sy'n ystyried eich pwysau, eich cyflymder a hefyd llethr y ffordd, ond mae hyn yn gymharol gywir, fodd bynnag, os ydych chi'n deiliwr neu a Headwinds sy'n gwyro'r canlyniadau fel eich bod chi'n marchogaeth mewn grŵp, gan gynnwys wyneb gwael y ffordd a'ch dewis o feic felly mae'n hwyl edrych ar y data, ond efallai y cewch drafferth cael unrhyw beth defnyddiol o'r rhifau darllen data yn dda, hyn gobeithio wedi rhoi rhywfaint o fewnwelediad i chi o sut mae mesuryddion pŵer yn gweithio, os oes gennych ddiddordeb, os nad oes gennych ddiddordeb, rwy'n amau'n gryf na fyddwch yma i weld crynodeb yr erthygl hon ond kudos i bob un ohonoch sydd mor bwer yn gweithio beth bynnag am sut rydych chi'n ei ddefnyddio'n dda mewn gwirionedd pan rydych chi'n newydd iddo Mae'n syniad da, cliciwch i fyny yno a gwyliwch ein bod yn dechrau gydag erthygl mesurydd pŵer neu os ydych chi'n clicio i lawr yno mae gennym ein cynghorion mesurydd pŵer uchaf erthygl sy'n taro pawb Mae achos yn werth edrych. Fel arall, gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i GCN, i wneud hyn, cliciwch ar y glôb

A yw PowerTap P1 yn mesur diweddeb?

Mae'rPowerTap P1yn cysylltu ag unedau pen trwy ANT + a Bluetooth Smart, ar yr un pryd. Mae hyn yn golygu y gallwch ei ddefnyddio gyda bron i unrhyw gyfrifiadur beic / triathlon galluog mesurydd pŵer diweddar ar y farchnad heddiw. O ran bod allan ar reid, fe gewch gydbwysedd pŵer chwith / dde, cyfanswm pŵer, yn ogystal âdiweddeb.

Beth yw Look Keo?

Mae einGLUEmae technoleg yn gyfeiriad ar y farchnad beicio a phedal ffordd, ar gyfer beicwyr cystadleuol ac amatur. Effeithlon, chwaethus a hawdd ei ddefnyddio, einGLUEMae model clasurol yn clipio i mewn ac allan yn ddiymdrech, gan guddio ansawdd aEDRYCHarbenigedd y tu ôl i dag pris fforddiadwy.

A brynodd quarq PowerTap?

Prynu SRAMPowertapi fodoli ochr yn ochrQuarqteulu cynnyrch mesurydd pŵer. Mae juggernaut SRAM groupet Americanaidd wedi caffaelPowerTap, y brand mesurydd pŵer y tu ôl i'r pedal P2 a'r canolbwynt G3, o Saris. Dywed SRAM y bydd yn ymgorffori'rPowerTapcynhyrchion i mewn i'wQuarqportffolio cynnyrch, sy'n cynnwys mesuryddion pŵer DZero.12.04.2019

A yw pedalau PowerTap yn mesur diweddeb?

Mae'r mwyafrif o fesuryddion pŵer yn amcangyfrifdiweddebar ryw ffurf. Mae'r cywirdeb yn amrywio. Crank apedalwedi'i seilio fydd y mwyaf cywir gan ei fod wedi'i gymryd o gyflymromedrau ac mae cyflymder cylchdro yn rhan allweddol o gyfrifo pŵer. IIRC yPowerTapyn ei amcangyfrif o bigau torque a gellir ei ddrysu gan sefyll trac.02/16/2017

Beth yw'r mesurydd pŵer rhataf ar gyfer beicio?

Ac os ydych chi'n chwilio am ymesurydd pŵer beicio rhatafo bawb, rydym yn eich cyflwyno i'r Velocomp PowerPod Lite. Ar ddim ond $ 199, mae'r PowerPod Lite nid yn unig ynmesurydd pŵer fforddiadwy, ond mae'n hynod gywir, cyfleus a hawdd ei ddefnyddio.26. 2016.

A yw pedalau Edrych yn well na Shimano?

Rydym wedi cynnwys llawer o wybodaeth am y gwahaniaethau, y manteision a'r anfanteision isod, ond fel crynodeb cyflym mae'r prif wahaniaethau o amgylch bod y system yn falchneucilfachog ar eich esgid, mae'r cyntaf yn canolbwyntio mwy ar y ffordd gan ei fod yn creu platfform mwy ar gyfer trosglwyddo pŵer, yEdrychwchGludpedalauyn enghraifft dda, tra bod y diweddarach05.02.2021

A yw pedalau Look Keo yn dda i ddim?

Mae einadolygiad

Mae'rEdrych KeoMae Classic 3 Plus yn bedal lefel mynediad gweddus sy'n ei gynniggwychrhwyddineb defnydd a llwyfan pedlo sefydlog. Ac er bod y Clasur 3 Plws yn un oEdrychmodelau pedal mwyaf fforddiadwy, rydych chi'n dal i fwynhau'r un dechnoleg brofedig a geir ar ei modelau drutach.
04.05.2021

Pryd ddaeth mesurydd pŵer pedal P1 powertap allan?

Prynwyd PowerTap gan Saris yn 2001 a chafodd ddigon o lwyddiant dros y degawd nesaf i fforddio cyllideb ymchwil a datblygu iddo. Yn 2015, lansiodd Saris y mesurydd pŵer yn seiliedig ar bedal PowerTap P1, a'r mesurydd pŵer ar sail pry cop C1.

A oes angen allwedd hecs arnoch ar gyfer pedalau powertap P1?

GOSOD PEDAL Nodyn: Nid oes gan bedalau PowerTap P1 fflatiau ar echel y pedal. Rhaid defnyddio allwedd hecs 8mm i sicrhau pedal i'r crank. Cyn gosod y pedalau rhowch gôt ysgafn o saim ar yr edafedd ar yr echel. Rydym yn argymell saim trymach, ymlid dŵr fel Park Tool’s PPL-1 neu saim gwrth-ddŵr Phil Wood.

Pam nad yw fy pedalau yn gweithio gyda powertap?

Nid yw'r anallu i dynnu llun y ddau bedal a dangos data mesurydd pŵer cyfun ar Zwift trwy Bluetooth yn broblem PowerTap yn unig, mae'n broblem Zwift. Mae brandiau pedal eraill yn ei oresgyn trwy drosi'r pedalau yn uned un ochr, ond nid yw PowerTap wedi galluogi hyn.

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Tour de france tv usa - atebion posib

Sut alla i wylio'r Tour de France yn yr UD? Mae Tour de France 2021 ar gael ar NBC Sports yn UDA, a byddant yn darlledu pob llwyfan yn fyw. Yn y DU, darlledir Tour de France 2021 yn fyw ar Eurosport 1 ac ITV4.2

Enillydd tour de france 2012 - cyfeiriad cynhwysfawr

Pwy enillodd y Tour de France heddiw? Enillodd beiciwr Tour de France gyda’r nifer fwyaf o fuddugoliaethau hyd at 2020 deitlau ym mis Awst 1998, gan gynnwys saith buddugoliaeth gyffredinol yn y Tour de France, a gwahardd Armstrong am oes. Yn y Tour de France yn 2020, daeth Tadej Pogacar o Slofenia i'r amlwg yn fuddugol - hon oedd ei fuddugoliaeth gyntaf yn Tour de France.

Peter sagan tour de france 2016 - sut i ddatrys

Pwy enillodd y Tour de France 2016? Tour de France 2016 / enillydd

Cam bwlch Tour de france - cyfeiriad cynhwysfawr

Beth yw'r cam anoddaf yn y Tour de France? Categori Allanol Col du Portet

Damwain Tour de france 2017 - atebion a chwestiynau nodweddiadol

A oes unrhyw feicwyr wedi marw yn y Tour de France? Ugain mlynedd yn ôl, fe wnaeth Fabio Casartelli daro i mewn i rwystr concrit wrth ddisgyn y Gath. 1 Col de Portet-d'Aspet yn ystod cam 15 o Tour de France 1995 ar Orffennaf 18. Yn un o'r digwyddiadau mwyaf dirdynnol yn hanes y Daith, bu farw'r Eidalwr o anaf enfawr i'w ben. Roedd yn 24 oed.

Enillydd Tour de france 2012 - sut i benderfynu

Pwy enillodd y Tour de France gyntaf? Tour de France 1903 / enillydd