Prif > Beicio > Bag musette beicio - sut ydyn ni'n datrys

Bag musette beicio - sut ydyn ni'n datrys

Beth yw bag musette mewn beicio?

Ar y-beicmaeth yn y Tour de France

Yn fras, amusetteyn cael ei ystyried yn fachbaga ddefnyddir ar gyfer cario bwyd neu eiddo personol wrth heicio, teithio,beicioac ati Ym myd proffesiynolbeicrasio, hwnbagyn cynnwys bwyd a dŵr ac yn cael ei roi ibeicwyrmewn parth bwyd anifeiliaid yn ystod ras.(cerddoriaeth intro ddramatig) - rydw i ar lwyfan 15 yn y Giro d'Italia a byddaf yn dangos i chi beth sy'n digwydd mewn musette taith fyd-eang. (cerddoriaeth ddramatig upbeat) Mae gennym ddau bidon, dwy botel, bidon dŵr, un bidon dŵr, mae gennym ddŵr arferol, diod egni, diod carbohydrad, tri gel. Felly mae gennym ni gel, gel â blas cola, llawer o gelsin yma, gel arall yma, gel egni, y geliau SIS hyn.

Ar y bariau, bariau banana, bar arall, mae gennym Bar Coco-Crisp-Bar Ynni. Cael Coca-Cola ar gyfer y gyrwyr, ychydig o Coke, mae'n Coke bach neis, Coca-Cola bach. Mae gennym ni rai cacennau reis, cacennau reis calonog, cacennau reis, cacennau reis yn llawn dyddiadau, (cerddoriaeth jazz) - mae hynny'n codi fy nisgwyliadau.

Fe wnaethon ni gerdded i lawr y parth bwydo a gwneud ein ffordd i Emiradau Tîm Emiradau Arabaidd Unedig, lle mae gennym Massi a Team Doctor Jarrad, a fydd yn siarad â ni am yr hyn sydd mewn musette? Wel, a ydych chi eisiau siarad â ni amdano, gyfeillion? - Cadarn, dwi'n golygu, dim byd rhy gyffrous, ond y nod yn amlwg yw rhoi rhywfaint o egni i'r bois a'u hail-lenwi ar gyfer rhan nesaf y llwyfan. Felly maen nhw i gyd yn cael dau bidon neu botel ac mae gan y ddau y gymysgedd rasio arferol, sy'n gymysgedd carbohydrad yn bennaf. Yna maen nhw'n cael rhai geliau, NAMED yw ein noddwr, felly maen nhw'n cael dau gel gwahanol a dau far ynni gwahanol, mae hynny'n llawer o galorïau iddyn nhw, a byddan nhw'n rhoi'r rheini yn eu poced ac yn cael byrbryd, ac mae ganddyn nhw'r rheini hefyd Dewis o rai cacennau reis cartref y mae soigneurs yn eu paratoi ar eich cyfer bob dydd, mae yna gwpl ohonyn nhw hefyd, tri ohonyn nhw a dyna ni i raddau helaeth, felly mae gennych chi ddewis bwffe a gallwch chi ddewis yr hyn rydych chi ei eisiau. - A yw'r hyn rydych chi'n ei roi yn y musette yn newid yn wahanol? Er enghraifft llwyfan mynydd neu lwyfan gwastad neu hyd yn oed gam hir a byr? - Do, na, felly gwnaethon ni amrywiaeth o bethau bach yn dibynnu ar y llwyfan, wyddoch chi? Os yw'n gam gwastad haws, efallai y bydd rhai o'r dynion yn dweud oh, maen nhw eisiau un dŵr yn lle dau gymysgedd ac nid ydych chi'n bwyta cymaint o geliau.Efallai bod ganddyn nhw fwy, rhyw fath o gacen reis, na'r geliau. Mae hwn yn gyfnod lle, wyddoch chi, rai cyfnodau anodd yn y diwedd, mae'r rhan fwyaf o fechgyn yn cael rhywfaint o egni cyflym ar ffurf gel, gel neu ddau ar gyfer y llwyfan yn nes ymlaen - ac mae llawer o'r timau eraill yn rhoi golosg i mewn Hariboor, gwelaf nad ydych, a oes rheswm am hynny? - Hynny yw, y syniad yw bod carbohydradau rhyddhau cyflym neu egni rhyddhau cyflym, ond dwi'n golygu, does dim gwahaniaeth enfawr o ran pa mor gyflym mae reis yn y gwaed yn cael ei drawsnewid yn glwcos na Haribos, gallai Haribo fod ychydig yn gyflymach ond nid wyf yn credu mai dyma fydd diwedd y byd Y gwahaniaeth rhwng ennill neu golli ras, felly na, nid ydym yn defnyddio candy Hariboor yn fawr iawn nawr. - Mae'r parth bwydo hefyd yn lle da i rai cefnogwyr oherwydd nid yn unig bod gennych olygfa dda o'r gyrwyr a gallwch hongian allan gyda'r holl soigneurs, ond fe allech chi, efallai botel neu ddwy ay i lawr yn eich parth bwydo a sylwais ar y dynion hyn, y dynion o EF, a sefydlodd fwyty bach neis yma ar gyfer eu noddwyr.

Felly mae hynny'n rhan o'u rhaglen lletygarwch. Mae ganddyn nhw siampên, cwrw, mae ganddyn nhw Moretti, dwi'n golygu, dwi'n meddwl nad yw hyn ar gyfer y gyrwyr, bois.- Na, er pan yn Rhufain.- Guys, a allaf i gael cwrw? - Yn hollol.- EF. (Diodydd yn clincio) - Lloniannau, Lloniannau.

beiciau ail-law ar werth

Oes gennych chi ffordd benodol o ddal eich musette oherwydd dwi'n gwybod bod llawer o bobl yn wahanol- Wel, y ffordd orau, fel y fflat heddiw, rydych chi'n ei roi felly, yna fe all Gyrwyr eu dal yma ac mae ganddo nhw wrth law, ac mae'n ddiogel. Dyna'r peth gorau i mi heddiw, dwi'n gobeithio. Dyna sut rydych chi'n ei wneud, felly os ydych chi am ddal musette allan yna, dyna sut rydych chi'n ei wneud ganddyn nhw Gweithwyr Proffesiynol. (Cyfwelydd yn chwerthin) - Dyma ddiwedd yr erthygl hon, os oeddech chi'n ei hoffi yna rhowch sêl bendith mawr iddi ac i gael mwy o gynnwys giro cliciwch draw yno a pheidiwch ag anghofio cydio yn y crysau-t hynny yn y disgrifiad i fynd isod.

Beth yw pwrpas bag musette?Traddodiadolbagiau musettecario bwyd ac ailgyflenwi ar gyfer beicwyr ar rasys hir.Musettesyn syml wedi'u hadeiladubagiau gydaadran agored a handlen hir sy'n caniatáu i feicwyr eu strapio ar draws y corff a chyrchu'r cynnwys yn hawdd gydag un llaw. Unwaith y bydd yn wag, bydd y beicwyr yn taflu'rmusettesi ochr y ffordd.

Iawn Folks, dyma ail-waith o fy erthygl flaenorol ar y pwnc, uh, mi wnes i gasglu ychydig mwy o wybodaeth, uh, rydw i gyda uh offum ie, fy mod i'n gwneud hyn ar gyfer y Corfflu Morol a sut i osod y setiau gwe a crapso uh i'r ffyliaid a ddaliodd i ofyn i mi ble mae'r erthygl a pham y cafodd ei dynnu i lawr neu yn gyffredinol ble mae wedi mynd pan rydych chi'n dwp, pan rydych chi'n rhy dwp i weld fy mod i wedi ei dynnu i lawr ac na wnaethoch chi ei weld yn fy erthyglau gweld ei fod yn golygu ei fod wedi'i ddileu, peidiwch â gofyn i mi ganwaith lle mae'r erthygl mor iawn, gadewch i ni fynd y tu mewn i'r pecyn nawr, iawn felly mae gennym y cynnwys sylfaenol, um, mi wnes i yn gyffredinol, yr hyn y byddent wedi ei gario yn fras y rhyfel cyfan i Bastogner. Ond dechreuon nhw eu gollwng mwy a cherdded o gwmpas, um gyda'r set, y set we, felly ie, um, yn y bôn rydw i'n mynd â chi oddi ar y trybedd nawr, wel yn y Yn y bôn, dim ond pethau bach iawn yw'r holl gynnwys hwn, felly yn amlwg mae gennym ni'r bag ac rydyn ni'n mynd i fynd dros y bag. Mae'n fag uh s ac ati, ond gadewch i ni fynd trwy'r pecyn yn haws felly mae gennym ni bob math o eitemau bach fel matsis, hynny yw yn union - fwy neu lai yr hyn y byddent wedi bod yn ei wisgo, felly hyd yn oed yn y toriad hwn, ond rydych chi'n gwybod ychydig bach o rywbeth a cwpl o wresogyddion dogn efallai cwpl o sigaréts a'ch offer mesquita eraill eich menig set braich condom brwsh eillio pe bai gennych chi os oes gennych y cap garsiwn hwnnw roeddech chi eisiau dau bâr o sanau, felly mae dau, mae dau sanau wedi'u rholio yn unig. i fyny, mor ddibwys i sanau, ond dau bâr o rywbeth na allwch chi ei gael ar dywel ac maen nhw'n 101/2 neu maen nhw'n gwisgo poncho Mae'n ddrwg gen i, nid ei poncho, mae yna cot law dwi ddim yn ei rhoi does gen i ddim cot law felly dwi'n defnyddio'r hanner ysgwydd os ydych chi eisiau gweld sut i blygu hynny, ewch at fy sut i blygu'ch hanner erthygl 'dugout' a bydd yn eich dysgu chi, felly yn gyffredinol mae popeth yn mynd yn y ddau boced fach yma felly chi yn gallu gweld bod gennym ddau boced dynn slotiedig ar y top sy'n mynd i fyny Cyrraedd i waelod y sach gefn, um, mor hawdd ag yr wyf yn ei wneud rwy'n rhoi fy sanau a phethau i mewn, mae'n ddrwg gen i, rwy'n eu cadw i mewn, rwy'n cadw fy sanau a fy het garsiwn yno ac yna ar yr ochr hon mae gen i'r holl grap rydw i'n rhoi brwsh eillio teclyn tebyg i gondom yn fy offer coginio yn yr ochr hon, yna rwy'n llithro fy nhywel yn ôl yma fel pad cefn neu beth bynnag rydych chi am ei alw nad dyna ydoedd ac yna rwy'n rhoi fy noliau ceffylau ar ei ben ac yna yn y prif gorff mawr yma mae hynny'n agor yn eithaf pell o'r ochr, rwy'n rhoi fy llaw yno fel ei bod yn fras o gledr y llaw i ymyl arall eich palmwydd, pan ddaw'r amser, ac yma mae gennym lawer o le lle byddaf cadwch y deg hanner fel y byddaf yn plygu fy mod yn rhoi popeth i mewn a byddaf yn dangos i chi sut olwg sydd arno, Folks da, felly nawr gadewch i ni edrych ar du mewn y backpack pan fydd y cyfan wedi'i bacio'n ôl at ei gilydd oherwydd y gallwch chi guys gweld nad yw'n cymryd llawer o le, mae'n ymwneud â chymaint o um Mae sut y gallwch weld hanner y mytes yno ac mae'r holl gynnwys ym mhob bag ac yna'r stwff hwnnw f um? O ran y boced gefn honno, byddai unrhyw ddillad eraill, efallai crys a chrys-t sbâr neu set o ddillad isaf, wedi bod yn beth braf fel y gallwch chi daflu hwn yn y cefn am gefnogaeth gefn ychwanegol neu hyd yn oed ddillad, ac yna chi ' ll yn clywed rhai Guys maen nhw'n cadw cwmpawd ai peidio, atig Rwy'n edrych ar bob cwmpawd. Roeddwn hefyd yn cario'r cwmpawd a'r strap ar gyfer y bag musette cyfan Byddai rhai dynion yn cario bwledi um peth arall y gallwch chi ddweud nad oes unrhyw gyfran yma Roedd dognau , ni fyddent yn gwisgo therations yma, nid oedd lle chwaith, y ffaith, um, nad oes llanast na wnaethant neidio i mewn gyda mwsged ar d-day, dyna pam nad oedd unrhyw geginau maes fel yr oedd yn y fyddin, felly nid oedd gwir angen harnais ichi wybod eu bod yn rhoi K-dognau, po fwyaf sydd yna ac yna mae'r ffaith bod hyn yn gyffredinol yn berthnasol i d-day a'r unig beth y byddwn i dywedwch os neidiais i ardd y farchnad mae'n debyg sut i wneud y ra. mae rhwygo incoat a ffyn fel dognau neu fwledi ychwanegol neu cachu arall i lynu mewn peth arall am ryw reswm rydych chi bob amser wedi cadw'ch strapiau mor agos at yr ymyl bron hyd yn oed yn well na'r un hon, lle mae bron â chyffwrdd â ffabrig y clawr , felly eto um rwy'n gobeithio y bydd hynny'n fy helpu i

Beth sydd mewn bag musette Tour de France?

Ond yn gyffredinol, yr ychydigbagiau(a elwir yn draddodiadol “musettes”Gan y Ffrancwyr a“ bonkbagiau”Gan y Brits) yn cynnwys bwyd a hylifau ar ffurf bar egni neu ddau, cwpl o becynnau gel a photel o ddiod chwaraeon. Yn gynnar mewn ras hir neu mewn tywydd oerach, arferai beicwyr fwyta brechdanau bach o'r enw panini.

adolygiad beiciau khs

A yw sach gefn?Isach gefnneu becyn bach yw bag gyda strap ysgwydd sengl. Er ei fod yn debyg i gefn, mae'r strap ysgwydd sengl yn gwahaniaethu'r math hwn oddi wrth fagiau cefn eraill. Mae yna eithriadau i'r rheol gyffredinol hon.

Weithiau, dwi'n gweld pobl yn gofyn beth sy'n well, beth sy'n waeth nawr, mae'r ddau ohonyn nhw'n dda. Nid wyf yn mynd i geisio dylanwadu arnoch chi un ffordd neu'r llall yn yr erthygl hon, yr hyn rydw i'n mynd i'w wneud yw y byddaf yn ceisio rhoi'r holl wybodaeth i chi er mwyn i chi allu gwneud penderfyniad gwybodus drosoch eich hun mae gen i'r ddau fath o bagiau a sawl amgylchedd gwahanol rydw i wedi defnyddio bagiau cefn neu fagiau cefn tebyg a jyngl yn dda yn y jyngl rydw i wedi'u defnyddio yn fy mywyd beunyddiol mewn coedwigoedd ac rydw i hefyd wedi defnyddio bagiau cefn eto yn fy mywyd beunyddiol ac rydw i wedi eu defnyddio mewn ymchwil wyddonol nawr rydw i rwyf wedi dod o hyd i lawer o fanteision ac anfanteision i'r ddau, felly gadewch i ni ddechrau gyda sach gefn ac yn yr achos hwn rwy'n arddangos neu'n dangos hyn gyda waled lumberjack cudd felly nawr beth yw rhai o fanteision ac anfanteision sach gefn un o'r manteision yw bod popeth o fewn eich cyrraedd mae'r bag bob amser ar eich ysgwydd a gallwch fynd â chi wrth eich ochr a bachu beth bynnag sydd angen i chi ei gael ac mae'r un peth yn wir i mi gadw rhywbeth y gallwch chi ei godi a'i roi yn hawdd. yn ôl sydd â rhai anfanteision hefyd bec ause mae'r bag bob amser gyda chi mae bob amser yn llithro yn ôl ac ymlaen sy'n digwydd i mi lawer gwaith ac mae'r bag ar ryw adeg pan fyddwch chi'n plygu i lawr, mae'r bag yn llithro ymlaen ac yn tarfu ar yr hyn rydych chi'n ei wneud. Cefais gyfle hefyd i bethau wedi cwympo allan o fy backpack rhai o'r pethau rwy'n eu hoffi amdano yw heb i un gael strap pan fyddwch chi'n ei roi o amgylch eich ysgwydd sy'n cael yr effaith leiaf bosibl ond yn gyffredinol gyda bag morthwyl nid ydych chi'n cadw cyn lleied â phosib felly i'r connoisseur chi ddim eisiau ei bwyso gormod oherwydd mae hyn yn mynd dros un ysgwydd, mae'r pwysau'n cael ei ddosbarthu dros eich corff ond mae'n cael ei gyfeirio tuag i lawr.

Mae'r heddlu'n mynd i le rydych chi am gadw llygad arno oherwydd wedi'r cyfan, os yw yn y lle anghywir, gallwch chi dorri llif y gwaed i'ch braich ac rydw i wedi'i gael cwpl o weithiau, weithiau gyda'r mater pwysau hwn , daw'r ffaith, Weithiau, ni allwch fynd â llawer gyda chi bob amser, felly mae bagiau cefn bellach yn aml o fantais i fagiau cefn, byddaf yn ei ddangos gyda'm backpack Cyfandirol o llbeannow, dyna pam y gall bagiau cefn un pwynt ddod i mewn bron unrhyw faint, gyda chyfaint tebyg, hynny yw fy backpack, i un mwy fel backpack heicio. Mae hwn yn fag canolig da yr wyf yn ei ddefnyddio. Rwy'n defnyddio backpack yn bennaf wrth ffilmio gyda llawer o offer fel heddiw, ynghyd â swm gweddus o offer, meicroffon, trybedd camera ac mae angen i mi dynnu fy sach deithio oherwydd ei bod yn fwy stowt n Ar ben hynny, rhai o'r manteision hefyd yw'r breichledau hyn sydd gennych chi nawr gyda breichledau beth yw'r dynion hyn dosbarthwch y pwysau yn gyfartal ar eich ysgwyddau a chyda'r frest gyda chefnogaeth ar y frest ac maen nhw wedi b cefnogaeth elt os oes gan hwnnw ein band gwasg, sydd hefyd yn dosbarthu'r pwysau yn y bôn i'ch blaen, felly mae'n llawer mwy cyfforddus, oherwydd y Dosbarthiad hwn yn dda i gario pwysau trymach, tra bod y bagiau cefn rydych chi'n ychwanegu mwy yn rhoi straen ar eich ysgwydd ac mae'n rhaid i chi mae gan eu newid o ysgwydd i ysgwydd anfantais o bryd i'w gilydd, ni fyddwch yn cael pethau i fynd mor gyflym os nad oes gennych rywun gyda chi, tynnwch y gêr allan o'ch bag. Mae'n rhaid i chi dynnu'ch bag i ffwrdd, agor yr hyn sydd ei angen arnoch chi, ei gymryd ac os mai dim ond i'w ddefnyddio'n gyflym, defnyddiwch ef, rhowch ef yn ôl yn y bag a chludwch y bag dros eich ysgwydd, ond dywedwch eich bod am gael rhywfaint o ddŵr a'ch bod fel fi ac nad ydych yn aml yn cario bag dŵr i mewn eich bag Nid oes gennyf bob amser yn y gorffennol ond nid oes gennyf becyn hydradiad yn fy mhoced bob amser ac mae hynny'n golygu pryd bynnag y bydd angen rhywfaint o ddŵr wedi'i brynu arnaf, mae'n rhaid i mi dynnu fy sach gefn, ei roi yn fy mhoced, tynnwch fy mhêl traeth, nôl diod dda a'i rhoi i ffwrdd eto, mantais arall o havi ng yr Uchder y mae'r sach deithio a'r sach deithio yn cyferbynnu, nawr ac yn y man yn hoffi camu trwy'r coed wrth deithio bagiau cefn yn dda i hyn, ond mae ganddyn nhw broblem gynhenid, mae'n haws iddyn nhw deimlo'n gyffyrddus oherwydd y strap ac oherwydd ei fod yw felly dwi'n tueddu i heicio trwy'r goedwig gyda sach gefn ychydig yn well na gyda sach gefn, pan rydyn ni'n mynd i'r goedwig heb offer camera ac yn dringo'n finimalaidd, dwi'n tueddu i ddod â sach morthwyl, er fy mod i'n gwybod bod y backpack yn tueddu i aros yn dynnach ar fy nghefn, yn caniatáu imi deithio llawer ymhellach, dim ond un meddwl terfynol ar hynny pan na allwch benderfynu rhwng y jôc pa un rydych chi ei eisiau y gallwch chi bob amser wneud y gorau o ddau fyd rydw i mewn gwirionedd yn ei wneud yn eithaf aml, lle mae'r mae backpack a'r backpack ar yr un pryd yn caniatáu i'r backpack gario llawer o bwysau, tra bod y backpack mewn gwirionedd yn rhoi hygyrchedd i chi nawr dwi ddim yn gwybod amdanoch chi sy'n iawn fy llyfr ihope mae'r wybodaeth hon yn ddefnyddiol ac os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi i sylw.

Os ydych chi'n hoff o fy erthyglau, cliciwch y botwm 'Hoffi' sy'n dweud wrthyf eich bod chi'n hoffi'r math hwn o erthyglau ac os ydych chi bob amser eisiau gweld beth rydw i'n ei wneud, os ydych chi am weld beth rydw i'n ei wneud a chliciwch ar y botwm tanysgrifioMy name is nate Fi yw'r awdurOutdoorsman ac roedd hwn yn ddarn bach o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng backpack a backpack ac rydych chi'n cael diwrnod braf

Beth sydd mewn bag bwyd anifeiliaid beicio?

Ibag bwydo beicio, a elwir hefyd yn 'musette', yn fachbaggyda strap ysgwydd a ddefnyddir ar gyferbeiciorasys. Mae'rbagyn cynnwysbwydac yfed ar ffurf bariau egni, geliau egni a diodydd egni. Weithiau bydd y beicwyr hefyd yn derbyn ychydig o gacennau bach yn y musettes.

ras beic hwrdd

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng sach deithio a sach gefn?

Fel enwau mae'rgwahaniaeth rhwng sach gefnabackpack

yw hynnysach gefnyn fag bach, cryf sy'n cael ei gario ar y cefn neu'r ysgwydd, fel arfer gyda dim ond un strap wedi'i wneud yn wreiddiol o gynfas trabackpackbag sy'n cael ei gario ar y cefn neu'r ysgwydd, wedi'i gefnogi gan strapiau.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng sach deithio a sach gefn?

Beth yw'r gwahaniaeth rhwngibackpackac abackpack? Yn syml, rhowch abackpack ynbag y gellir ei gario ar eich cefn gyda strapiau ysgwydd. A.backpack, hefyd yn gallu cael ei gario ar rai yn ôl ondynyn fwy cyffredin wedi'i wneud allan o gynfas ayndefnyddioyn ymilwrol neu ar gyfer hamdden awyr agored. Tachwedd.

Pam maen nhw'n ei alw'n 'knapsack'?

Imae knapsack ynbag gyda dwy strap rydych chi'n ei wisgo dros eich ysgwyddau, gan adael eich breichiau'n rhydd. Mae'n dod o'r knappen Almaeneg, 'i frathu,' ac mae rhai arbenigwyr yn credu bod yr enw wedi esblygu o'r ffaith bod milwyr yn cario bwyd yn euknapsacks.

Allwch chi rycio gyda sach gefn arferol?

Unrhywbackpackewyllyswneud. Yn ogystal, mae'r deunydd ar gyfer abackpack arferolni fydd bron mor gefnogol i'r pwysau ychwanegol.Rydym niargymell y GORUCK Rucker fel y perffaithruckingpecyn.

A yw bag cefn yr un peth â sach gefn?

Iknapsackyn llaibackpack, ond mae pobl yn defnyddio'r term hwn yn bennaf yng Nghanada i gyfeirio at yr hyn y mae Americanwyr yn ei alwbagiau cefnneu fagiau dydd. Gorwedd y prif wahaniaeth ym maint yr eitem hon.Rhagfyr 8 2020

Ble ydych chi'n rhoi'r musette ar feic?

Mae'r bag yn hawdd ei gydio, a'i osod dros dro dros yr ysgwydd tra bod y cynnwys (poteli bwyd a dŵr) yn cael ei roi ym mhocedi crys cefn a beiciwr cefn y beiciwr. Mae ein hamrywiaeth o fagiau musette yn cynnwys modelau sy'n deilwng o ras gan Apis a Vermarc.

Pa fath o fag yw'r musette?

Dyluniwyd y bag cotwm syml hwn i fod yn ysgafn, yn rhad i'w gynhyrchu & amp; wedi'u hargraffu gyda logos y noddwyr. At y diben hwn y musette cotwm traddodiadol yw'r ateb perffaith. Fodd bynnag, fel bag i'w ddefnyddio bob dydd, nid yw'r musette ostyngedig yn addas at y diben.

A yw'r mwstas velopac yn addas i'w ddefnyddio bob dydd?

At y diben hwn y musette cotwm traddodiadol yw'r ateb perffaith. Fodd bynnag, fel bag i'w ddefnyddio bob dydd, nid yw'r musette ostyngedig yn addas at y diben. Mae VeloPac wedi datblygu llun modern o'r musette beicio clasurol sy'n berffaith ar gyfer y gymudo bob dydd pan fydd & gwydn yn wydn; mae angen bag syml.

Cwestiynau Eraill Yn Y Categori Hwn

Beicio beta alanîn - y canllaw eithaf

A yw Beta Alanine yn dda i feicwyr? Mae beta alanine yn gweithio mewn ffordd debyg. Mae'n cynyddu lefelau carnosine a, thrwy wella'r byffer celloedd, mae'n gostwng lefelau lactad felly gall beiciwr, triathletwr, chwaraewr pêl-droed neu nofiwr berfformio'n well. Mae beta alanîn yn arbennig o effeithlon ar gyfer sbrintiau ac ar gyfnodau byrrach.

Beic Zwift - ateb y cwestiynau

Pa feiciau sy'n gweithio gyda Zwift? Y beiciau hyn sy'n gydnaws â Zwift yw: Schwinn IC8.Keiser M3i.Wahoo Kickr.WattBike Atom.Stages SC3.Tacx Neo.Concept 2 BikeErg.BodyBike Connect.

Taenlen beicio carb - chwiliwch am atebion

Sut ydych chi'n cyfrif beicio carb? Sut Ydych chi'n Dechrau Beicio Carb? Cydbwyso'r macros. Rhannwch y calorïau hynny ymhlith eich prif facrofaetholion: carbs, protein a braster. Peidiwch â nix y ffibr. Pan fyddwch chi'n bwyta llai o garbohydradau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r ffibr. Bwyta digon, hyd yn oed ar ddiwrnodau carb-isel. Mae'ch ymennydd yn rhedeg ar garbs, neu'n fwy penodol, ar y glwcos siwgr.10 2021.

Hiit beicio - cwestiynau ac atebion rhestredig

Sut ydych chi'n beicio HIIT? Workout Beic HIIT 25-Munud0-4 Munud: Cynhesu â phedal ysgafn ar wrthwynebiad canolig.4-10 Munud: Pan gyrhaeddwch 4 munud, pedalwch ar wrthwynebiad uchel am: 15 eiliad yn EFFORT LLAWN *, yna pedalwch ar wrthwynebiad isel am 1:15 eiliad.

Beicio poen ataliol - y canllaw eithaf

A yw beicio yn iawn gydag anaf hamstring? Yn aml iawn mae anafiadau hamstring uchel yn cael eu gwaethygu gan sedd beic, er y gallai beic beichus weithio. Bydd gweithgareddau sydd angen llawer o ystwythder pen-glin yn gwaethygu problemau hamstring is, tra bydd y rhai sy'n cynnwys ymestyn y glun (y glun yn symud yn ôl) yn gwaethygu'r brig.01.01.2001

Crys beicio Castelli - atebion cyffredin

A yw Castelli yn frand beicio da? Os oes un brand dillad yn yr RCUK100 nad oes angen ei gyflwyno, mae'n debyg mai Castelli ydyw. Maen nhw wedi bod yn gwneud cit beic o ansawdd am fwy na bron unrhyw un yn y gêm ac mae rhai o'r darnau maen nhw wedi dod â nhw allan dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi paratoi'r ffordd ar gyfer categorïau gêr cwbl newydd.